Hem
Kontakt

 

Välkommen till Va Med!

Va Med! är ett samlingsnamn för informations- och metodmaterial som utgår från Värden, Välfärdsstat och Vardagsliv. Kort sagt de normer och värderingar som ligger till grund för vårt samhälle. Det är olika material som bygger på dialog och reflektion och som underlättar för att i olika sammanhang prata om värdegrundsfrågor och om hur vårt samhälle är organiserat och vilka gemensamma värden vi gemensamt har kommit fram till ska styra vårt sätt att vara och umgås med varandra. 

Vamed.se är idag en nationell plattform för samhällsinformation, sfi och etablering som vänder sig till dig som arbetar med nyanländas etablering. Men här finns också material till exempel om våra grundlagar kopplade till hbtq i ett nytt material skapat av RFSL Ungdom Uppsala.

Va Med! är samlingsnamnet för flera olika utbildningsmaterial för Samhällsorientering SO, Sfi, integration, etablering och värdegrundsfrågor i allmänhet. Va Med! är i ett av de större SO-materialen i Sverige och används från Kiruna ner till Ystad i ca 95% av Sveriges kommuner. Va Med! är ett SO-material som speciellt utvecklat ett metodmaterial som utgår från begreppet ”dialog & reflektion”. Dialog och reflektion som en arbetsmetod är ett krav i SO-förordningen kring hur samhällsorientering för nyanlända ska bedrivas. 


Metod och Material

I vårt samhälle finns alla förutsättningar för att mötas och samtala om det som förenar oss. Vilka osynliga normer och regler finns det? Vilka rättigheter har jag som individ i Sverige? Men lika viktigt, vilka skyldigheter har jag? Det handlar om att ta del av de gemensamma värden som vi genom våra grundlagar tillsammans har bestämt ska utgöra grunden för vårt gemensamma liv i Sverige. 

Genom bilder, filmer och korta texter skapar Va Med! en möjlighet att samtala om sitt nya land Sverige och i dialog och reflektion lära sig om Sverige utifrån våra gemensamma värden, hur vår välfärdsstat är organiserad utifrån de värdena och hur vardagslivet utifrån vårt organiserade samhälle ser ut och fungerar. 

Utbildning i material och metod

Vill ni använda er av något av Va Med!-materialen?  Vi hjälper er att komma igång genom en utbildningsdag i material och metod. Hur kan man arbeta med materialet? Hur fungerar metodiken kring dialog och reflektion? Hur kan man lägga upp en utbildningsplan utifrån textmaterial, filmer och bilder? Tag gärna kontakt på utbildning@vamed.se


I flikarna till vänster finns alla material samlade.  Vill du få tillgång till materialen tag kontakt via utbildning@vamed.se

 

Filmerna i gång!
Vi har under en tid haft problem med uppspelning av filmerna som många användare påpekat. Det är nu ordnat så det ska fungera igen. Nytt är också att filmerna går att pausa och spola fram och tillbaka utan problem. Även det har många användare efterfrågat. I övrigt arbetar vi på att uppdatera och utveckla materialet. För det arbetet söker vi kontakt med tidigare användare. Vill din verksamhet vara med i det utvecklingsarbetet så ta gärna kontakt på: kontakt@vamed.se