Hem
Kontakt

 

Det här är  Va Med! / ALPIN-materialet

Astma- och allergiprevention för nyanlända anhöriginvandrare, ALPIN

Bakgrunden till SO-materialet ALPIN är att det finns en belagd förekomst av ohälsa som relaterar till inomhusmiljön i bostäder. Besvären är ofta kopplade till fukt- och mögelskador i byggnader. Hos barn och unga har man framförallt studerat samband mellan fukt och mögelproblem inomhus och effekter på nedre luftvägarna, såsom långdragen hosta och astmasymptom. Små barn som bor i fuktskadade bostäder har visat sig ha en ökad risk för ospecifika nedre luftvägssymptom och astma. Dessa besvär är vanligare bland barn som bor i flerbostadshus, särskilt de som är byggda under det så kallade miljonprogrammets dagar, d.v.s. hus som byggdes under byggboomen under 60-toch 70 talen.

I det här materialet får ni med filmer, texter och bilder som utgår från dialog & reflektion, en möjlighet att samtala och ta del av information om vikten av god inomhusmiljö för att ha en bra hälsa. Men också samtala om och få information om vilka rättigheter jag har som boende i ett flerfamiljshus och vilka skyldigheter jag har.  Materialet är på så sätt ett bra kompletteringsmaterial inom Samhällorienteringen inom ramen för "Att bo i Sverige" och "Att vårda sin hälsa i Sverige.

Produktion och testning av informationsmaterial skedde genom medverkan av medicinsk och annan expertis och i samverkan med representanter för målgruppen. Materialet bedömdes av målgruppen och reviderades utifrån framkomna synpunkter. 


Ett dialogmaterial som berör frågor kring temat:

· Frisk luft och hälsa

· Skadliga partiklar i din hemmiljö

· Städning påverkar hela boendet och hälsan

· Att tänka på i olika rum i bostaden

· Hur motverkar man fukt och mögel

Materialet är indelat enligt följande:

· Texthäfte i fem kapitel med bilder och repliker

· En övergripande introduktionsfilm

· Bildmaterial för pedagogiskt arbete med målgruppen

· Filmmaterial för utveckling av metoden för dialog och reflektion
  med korta stillbildsfilmer och diskussionsfilmer

· Handledning för allt material

UTBILDNING

Vill ni använda er av Va Med-SO! materialet? Vi hjälper er att komma igång genom en utbildningsdag i material och metod. Hur kan man arbeta med materialet? Hur fungerar metodiken kring dialog och reflektion? Hur kan man lägga upp en utbildningsplan utifrån textmaterial, filmer och bilder? Tag gärna kontakt på utbildning@vamed.se