Hem
Kontakt

 

Ett SO-material för...

...målgruppsanpassad samhällsinformation för nyanlända kvinnor.

Det handlar om samhällsorientering

Det är viktigt att på ett tidigt stadium i etableringen av nyanlända skapa dialog om vår gemensamma värdegrund och om hur vårt samhälle är organiserat. I arbetet med att ta fram nya metoder och material för att minska utanförskapet och  öka känslan av delaktighet har vi arbetat för att underlätta inträdet och etableringen i det svenska samhället. På öppna förskolan hittar vi målgruppen nyanlända anhöriginvandrade kvinnor med små barn som kanske inte annars nås av samhällsorienteringen via Sfi och / eller obligatorisk SO för nyanlända.
Varför öppna förskolan?

  • Här finns målgruppen
  • Här finns kontakten med BVC oh MVC
  • Här når man hela familjen


Materialet har skapat en ny arena för SO - samhällsorientering på öppna förskolan med syfte att nå ut till en ny målgrupp som är nyanlända tredjelandsmedborgare, anhöriginvandrade kvinnor med små barn. Materialet utvecklades och utprovades som ett nytt informations- och metodmaterial för dialog och reflektion utifrån målgruppens specifika behov.  Materialets övergipande mål är att skapa bättre målgruppsanpassad samhällsinformation för nyanlända kvinnor med små barn. Det handlar om att stärka förutsättningarna för förskolepersonal och personal från BVC och MVC att effektivt kunna ge samhällsinformation till målgruppen. I materialutvecklingen gjorde vi det genom att samla in, dokumentera, anpassa och metodutveckla existerande samhällsinformationsmaterial med utgångspunkt från redan framtaget Va Med! material. (Läs mer om Va Med! under fliken "Va Med!") Men vi utvecklade också ett nytt målgruppsanpassat material med inriktning på livsstilsfrågor, sex och samlevnad.  

Materialets mål:

  • Att skapa en ny arena för SO på öppna förskolan.
  • Att nå en ny målgrupp - nyanlända tredjelandsmedborgare, anhöriginvandrade kvinnor med små barn.
  • Att utveckla nytt metodmaterial (text, bild, film) utifrån målgruppens specifika behov.
  • Att utbilda och handleda personal från öppna förskolan.
  • Att stärka förutsättningarna bland nyanlända familjer med små barn att delta i samhällsintroduktion.

Läs mer om materialet under fliken "Om materialet" 

Utbildning i material och metod
Vill ni använda er av Va Med-materialet på öppna förskolan? Vi hjälper er att komma igång genom en utbildningsdag i material och metod. Hur kan man arbeta med materialet? Hur fungerar metodiken kring dialog och reflektion? Hur kan man lägga upp en utbildningsplan utifrån textmaterial, filmer och bilder? Tag gärna kontakt på utbildning@vamed.se