Hem
Kontakt

 

Det här är Va Med!...

I vårt samhälle finns alla förutsättningar att mötas och samtala om det som förenar oss.
Men för det krävs kunskap om de osynliga och synliga normer och regler som finns.

Va Med! är ett projekt som inom ramen för Sfi utvecklat och utprovat ett material för information och samhällsorientering. Materialet kan användas både inom Sfi och för nyanländas etablering.
Materialet består av texter/häften bilder och filmer och genom att arbeta med text, bild och film inom samhällsorientering skapas utrymme för diskussion, reflektion och dialog!

Så här startade det...

Projektet startade i november 2008 och var delfinansierat av Europeiska flyktingfonden och pågick till december 2010.
I april 2010 förlängdes projektet med syfte  att vidareutveckla materialet utifrån direktiven från SFS 2010:1138 om samhällsorientering för nyanlända. VaMed! steg 2 Värden, Välfärdsstat, Vardagsliv var en förlängning av projektet och pågick till oktober 2011.

Det handlar om SAMHÄLLSORIENTERING

Det är viktigt att vi på ett tidigt stadium i etableringen av nyanlända skapar en dialog om vår gemensamma värdegrund och om hur vårt samhälle är organiserat.
Va Med! är ett projekt där man inom ramen för Sfi och etablering för nyanlända arbetar för att underlätta inträdet och etableringen i det svenska samhället.

Det handlar om...

  • Värden - Värden och principer som uttrycks i regeringsformen, våra grundlagar och de internationella konventioner som Sverige anslutit sig till.
  • Välfärdsstat - Välfärdspolitikens organisation och funktion. Hur samhället styrs och organiseras utifrån våra grundläggande värden.
  • Vardagsliv - Praktisk vardagskunskap. Hur fungerar vardagslivet i Sverige och hur hänger det samman med våra konstitutionella värden och välfärdsstatens utformning.

Mål projekt Va Med!

  • Att öka förståelsen för den gemensamma värdegrunden och genom interkulturell dialog bidra till minskat utanförskap och ökad delaktighet i samhället.
  • Att bidra till en snabbare etablering och att underlätta inträdet på den svenska arbetsmarknaden och i samhället.

Syfte projekt Va Med!

  • Att utveckla nya metoder och arbetssätt samt läromedel och informationsmaterial inom Sfi och etablering för nyanlända.
  • Att via projektets hemsida underlätta för de som arbetar med VaMed!-materialet inom Sfi och etablering.
  • Att inom ramen för projektet utveckla ett nationellt samarbete för implementering och spridning av material och metod.


Mer om materialet som arbetats fram finns under fliken VaMed! "Om materialet"

 

Utbildning i material och metod
Använder ni eller är ni på väg att använda er av Va Med!-materialet? Vi hjälper er att komma igång genom en utbildningsdag i material och metod. Hur kan man arbeta med materialet? Hur fungerar metodiken kring dialog och reflektion? Hur kan man lägga upp en utbildningsplan utifrån textmaterial, filmer och bilder? Tag gärna kontakt på utbildning@vamed.se