Hem
Kontakt

Ett ljudmaterial i samhällsorientering på modersmålet för kortutbildade invandrare.

Materialet täcker sex av de åtta avsnitten i SO-förordningen. Det är avsnitten 1-5 samt avsnitt 7.

De sex avsnitten täcker de ämnen och frågor som denna målgrupp kan tänkas ha behov av i första hand när de är nyanlända i Sverige. Man behöver ha kunskap om frågor kring migrationsprocessen, boende, lokalkännedom, försörjningsmöjligheter, familjens och barnens behov och hälso- och sjukvårdssystemet.

Varje avsnitt är indelat i ett antal textmoduler som är numrerade och rubriksatta.

Varje modul är ca 1,5 minuter lång.

Alla ovannämnda avsnitt och moduler är översatta och inspelade.

Det manus på svenska som ligger till grund för översättningarna finns även som nedladdningsbara PDF-filer så att man kan se vad varje modul innehåller.

Språknivån är naturligtvis hög för den som är nybörjare i svenska och behöver få texterna översatta men invandrare som kommit en bit på väg i språket och är läs- och skrivkunniga kan läsa manustexterna på svenska och på det sättet tillgodogöra sig en hel del samhällsinformation.

Man måste bara komma ihåg att texterna har utformats för invandrare som inte har så mycket omvärldskunskap och förförståelse när det gäller samhällsfrågor.

Den som har lite högre utbildning kan uppleva stilen och formuleringarna som lite ”barnsliga”.

I informationen har så mycket som möjligt av detaljuppgifter undvikits.

Siffror och summor blir snabbt inaktuella. Därför står det till exempel att barnbidraget är ca 1000 kronor per barn och månad eller att ett läkarbesök på vårdcentralen kan kosta mellan 100 och 300 kronor.

Tanken är att det sedan blir samhällskommunikatörernas eller någon annans uppgift att ge mer exakta besked.

Syftet med materialet är att det ska utgöra en komplettering till och en bas för gruppundervisning i SO med samhällskommunikatörer på modersmålet.

Deltagarna träffas i sina grupper minst en gång i veckan.

Mellan sammankomsterna får de i uppgift att ”läsa in sig på innehållet” dvs. att lyssna på de moduler som kommer att tas upp vid nästkommande tillfälle.

De kan lyssna både på skolan och hemma och hur ofta de vill. Det sistnämnda ger också möjlighet till ett förstärkt lärande.

Även frånvarande deltagare får möjlighet att hänga med.

På SO-lektionerna sker en dialog med samhällskommunikatören och det ges möjlighet till både reflektion och klarläggande/kompletterande information.

Genom att förmedla information på modersmålet, skriven på ett begripligt och tillrättalagt språk och presenterad i muntlig berättande form kombinerat med SO-lektioner ledda av samhällskommunikatörer kan vi nå målgruppen kortutbildade invandrare på ett meningsfullt sätt och ge dem nödvändiga och nyttiga baskunskaper om det nya samhället.