Hem
Kontakt
Ett ljudmaterial i samhällsorientering på modersmålet för kortutbildade invandrare.

BAKGRUND

Materialet i Lyssna och VaMed! har tagits fram av Vuxenutbildningen Linné i Uppsala inom ramen för ett projekt med stöd av regionala § 37-medel från Länsstyrelsen i Uppsala län samt även av omfördelade medel ut den nationella § 37-fonden.

Projektet startade hösten 2011 under namnet Att lyssna och lära om Sverige och införlivades under hösten 2013 i VaMed!-familjen och bytte därmed namn till Lyssna och VaMed!

Syftet med projektet och materialet var att möta det behov av olika typer av målgruppsanpassat material och upplägg som uppstod i och med genomförandet av SO-förordningen (SFS 2010:1138).

För att nå målgruppen kortutbildade invandrare omarbetades innehållet i SO-kursplanen till korta textmoduler, översattes till arabiska, dari/persiska, somaliska och tigrinja och lästes sedan in på ljudfiler.

Ljudfilerna och manus på svenska finns publicerade på denna hemsida.

Projektet avslutades i juni 2014

Samhällskommunikatörerna arbetade parallellt med framtagandet av materialet samtidigt som de ledde SO-grupper med SFI-elever en gång i veckan. Synpunkter och frågor från deltagarna bidrog kontinuerligt med stoff till textmaterialet. Det var extra värdefullt i de fall där det har rådde stora missförstånd och totala feluppfattningar som man därmed kunde reda ut och bemöta med tillrättalägganden och förtydliganden i texten.

MÅLGRUPPEN ÄR KORTUTBILDADE INVANDRARE

Lyssna och VaMed! vänder sig i första hand till kortutbildade invandrare främst inom studieväg 1 i SFI.

Det rör sig om personer som har högst ca 6-7 års skolgång från hemlandet eller som saknar formell skolutbildning helt och i de flesta fall är analfabeter.

För människor, analfabeter, uppvuxna i ett talspråkssamhälle är man van att ta emot och hantera kunskaper och information på muntlig basis – genom att lyssna, berätta, diskutera och fråga.

Textmodulerna i Lyssna och VaMed! är därför skrivna på ett enkelt och lättillgängligt språk i en berättande och förklarande talspråksinfluerad stil. Skillnaden mellan högspråk och talspråk kan vara mycket stor i vissa språk till exempel i arabiska.

Syftet är att i grupperna lyssna, berätta, diskutera och fråga om sitt nya land Sverige.

Begrepp och företeelser som kan vara svåra att förstå förklaras lite mer ingående som till exempel myndighet, försäkring, visstidsanställning, karensdag, kollektivavtal, sambo, högkostnadsskydd osv.

Det är inte bara dessa begrepp från det moderna välfärdssamhället som är svåra att ta till sig för målgruppen. Många kommer från ett samhälle präglat av ett kollektivistiskt traditionellt tänkande och ska nu möta och förstå det individualistiska postmoderna samhället med abstrakta värdeord som rättigheter, jämställdhet, individuell frihet, delaktighet och demokrati.

Läs mer om materialet under fliken "Om materialet"